Da’ûs-sıla

Beddil ilenç sunar garâm-i cânfersâ o men’e cângüdâz.
Da’ûs-sıla cânfezâ, cânâne çun cânbâz, cânâ sûhandaz.
Surûd-i âheng-i esvât gûş’u, hûşu gülrûh, bâbî iştiâllâz…

#Bedbinderune